en


Vydavateľstvo Osveta

Logo - vydavatelstvo Osveta

Ústav ošetrovateľstva JLF UK

logo ustav osetrovatelstva jlf uk

Elektronický vedecko-odborný časopis
Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie

Letné číslo časopisu bude publikované vždy prvý piatok v mesiaci Jún.

Zimné číslo časopisu bude publikované vždy prvý piatok v mesiaci December

Výzva

Redakčná rada a editori si Vás dovoľujú vyzvať k publikovaniu výsledkov Vašej vedecko-výskumnej, klinickej a pedagogickej práce. V prípade záujmu si pozrite Pokyny pre autorov, v ktorých nájdete bližšie informácie ako postupovať, prípadne nás kontaktujte na e-mailovej adrese redakcia@osetrovatelstvo.eu.

Časopis ponúka priestor pre reklamu (a sponzorovanie časopisu), a to predovšetkým zameranú na zdravotnícke produkty a služby. Vydavateľ a redakcia sa zaväzujú, že žiadna reklama ani odkaz na sponzora časopisu nebude uvedená v príspevkoch, ale iba na vyhradených miestach webovej stránky časopisu a zároveň, že zadávatelia reklamy a sponzori nemôžu ovplyvňovať publikačný a recenzný proces. Pokiaľ by ste mali záujem o uverejnenie reklamy alebo o sponzorovanie časopisu, kontaktujte nás.

2018, ročník 8, číslo 2

Editoriál

Strana 36Martina Tomagová

Definování jednotlivých dimenzí kultury bezpečnosti pacientů

Strana 38Daniela Bartoníčková, Dominika Kalánková, Zdeňka Mikšová, Katarína Žiaková, Šárka Tomová

Impact of colorectal carcinoma on patient lives according to the principles of conservation of personal and social integrity

Strana 46Tereza Dušičková, Sylva Bártlová

Rizika ve stravování u pacientů s arteriální hypertenzí

Strana 52Lenka Machálková, Eva Reiterová, Zuzana Janštová, Věra Kubišová, Adéla Stonawská

Posudzovanie rizika pádu u hospitalizovaných detí

Strana 58Anna Ovšonková, Michaela Miertová, Mária Zanovitová, Nikola Andreánska

Poďakovanie recenzentom

Redakčná rada časopisu Strana 65


Publikované:
7. 12. 2018