en


Vydavateľstvo Osveta

Logo - vydavatelstvo Osveta

Ústav ošetrovateľstva JLF UK

logo ustav osetrovatelstva jlf uk

Elektronický vedecko-odborný časopis
Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie

Letné číslo časopisu bude publikované vždy prvý piatok v mesiaci Jún.

Zimné číslo časopisu bude publikované vždy prvý piatok v mesiaci December

Výzva

Redakčná rada a editori si Vás dovoľujú vyzvať k publikovaniu výsledkov Vašej vedecko-výskumnej, klinickej a pedagogickej práce. V prípade záujmu si pozrite Pokyny pre autorov, v ktorých nájdete bližšie informácie ako postupovať, prípadne nás kontaktujte na e-mailovej adrese redakcia@osetrovatelstvo.eu.

Časopis ponúka priestor pre reklamu (a sponzorovanie časopisu), a to predovšetkým zameranú na zdravotnícke produkty a služby. Vydavateľ a redakcia sa zaväzujú, že žiadna reklama ani odkaz na sponzora časopisu nebude uvedená v príspevkoch, ale iba na vyhradených miestach webovej stránky časopisu a zároveň, že zadávatelia reklamy a sponzori nemôžu ovplyvňovať publikačný a recenzný proces. Pokiaľ by ste mali záujem o uverejnenie reklamy alebo o sponzorovanie časopisu, kontaktujte nás.

2019, ročník 9, číslo 1

Editoriál: Chýbajúca - nedokončená – prideľovaná ošetrovateľská starostlivosť – kľúčový ukazovateľ bezpečnosti pacienta

Strana 4Elena Gurková

Prediktory zvládania záťaže u pacientov po prekonaní infarktu myokardu

Strana 8Andrea Solgajová, Dana Zrubcová, Gabriela Vörösová

Využití škály PWAT při posuzování fotodokumentace nehojících se ran u seniorů v domácí zdravotní péči a hodnocení shody mezi hodnotiteli

Strana 15Dana Vyhlídalová, Renáta Zeleníková, Andrea Pokorná

Posouzení rizika vzniku dekubitů u seniorů v dlouhodobé péči

Strana 23Markéta Biskupová, Lenka Šáteková, Renáta Zeleníková

Agresia pacientov voči sestrám na psychiatrických pracoviskách

Strana 31Lucia Dimunová, Alžbeta Žemličková


Publikované:
 7. 6. 2019