en


Vydavateľstvo Osveta

Logo - vydavatelstvo Osveta

Ústav ošetrovateľstva JLF UK

logo ustav osetrovatelstva jlf uk

Elektronický vedecko-odborný časopis
Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie

Letné číslo časopisu bude publikované vždy prvý piatok v mesiaci Jún.

Zimné číslo časopisu bude publikované vždy prvý piatok v mesiaci December.

Výzva

Redakčná rada a editori si Vás dovoľujú vyzvať k publikovaniu výsledkov Vašej vedecko-výskumnej, klinickej a pedagogickej práce. V prípade záujmu si pozrite Pokyny pre autorov, v ktorých nájdete bližšie informácie ako postupovať, prípadne nás kontaktujte na e-mailovej adrese redakcia@osetrovatelstvo.eu.

Časopis ponúka priestor pre reklamu (a sponzorovanie časopisu), a to predovšetkým zameranú na zdravotnícke produkty a služby. Vydavateľ a redakcia sa zaväzujú, že žiadna reklama ani odkaz na sponzora časopisu nebude uvedená v príspevkoch, ale iba na vyhradených miestach webovej stránky časopisu a zároveň, že zadávatelia reklamy a sponzori nemôžu ovplyvňovať publikačný a recenzný proces. Pokiaľ by ste mali záujem o uverejnenie reklamy alebo o sponzorovanie časopisu, kontaktujte nás.

Aktuálne vydanie 1/2016

Editoriál

prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD. Strana 4

Osobnostní profil studentů nelékařských zdravotnických oborů

Šárka Vévodová, Andrea Šperková, Jiří Vévoda, Radka Kozáková, Simona Cakirpaloglu Dobešová Strana 6

Význam integrácie simulačných metód do vzdelávania v študijnom programe ošetrovateľstvo – naratívny prehľad

Mária Sováriová Soósová, Mária Zamboriová Strana 12

Respekt, autonomie a intimita pacienta jako základní komponenty uchování lidské důstojnosti

Petrovicová Eva, Marie Trešlová Strana 19

Pády u hospitalizovaných pacientov – posudzovanie rizika

Ivana Bóriková, Martina Tomagová Strana 26

KURUCOVÁ, R. Zátěž pečovatele: posuzování, diagnostika, intervence a prevence v péči o nevyléčitelně nemocné – recenzia

Elena Gurková Strana 32

Publikované: 3. 6. 2016