en


Vydavateľstvo Osveta

Logo - vydavatelstvo Osveta

Ústav ošetrovateľstva JLF UK

logo ustav osetrovatelstva jlf uk

Elektronický vedecko-odborný časopis
Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie

Letné číslo časopisu bude publikované vždy prvý piatok v mesiaci Jún.

Zimné číslo časopisu bude publikované vždy prvý piatok v mesiaci December

Výzva

Redakčná rada a editori si Vás dovoľujú vyzvať k publikovaniu výsledkov Vašej vedecko-výskumnej, klinickej a pedagogickej práce. V prípade záujmu si pozrite Pokyny pre autorov, v ktorých nájdete bližšie informácie ako postupovať, prípadne nás kontaktujte na e-mailovej adrese redakcia@osetrovatelstvo.eu.

Časopis ponúka priestor pre reklamu (a sponzorovanie časopisu), a to predovšetkým zameranú na zdravotnícke produkty a služby. Vydavateľ a redakcia sa zaväzujú, že žiadna reklama ani odkaz na sponzora časopisu nebude uvedená v príspevkoch, ale iba na vyhradených miestach webovej stránky časopisu a zároveň, že zadávatelia reklamy a sponzori nemôžu ovplyvňovať publikačný a recenzný proces. Pokiaľ by ste mali záujem o uverejnenie reklamy alebo o sponzorovanie časopisu, kontaktujte nás.

Aktuálne vydanie 1/2018

Editoriál: Čo robí systematické prehľady systematickými?

Strana 4Steve MacGillivray

Zkušenosti všeobecných sester s posouzením projevů strachu u pacientů po cévní mozkové příhodě

Strana 6Lenka Mazalová, Lenka Machálková, Marinella Danosová, Irena Opavská

Vybrané aspekty validity a reliability české verze „Škály partnerů ve zdraví“

Strana 12Eva Reiterová, Zdeňka Mikšová, Anna Džurňáková, Eva Prušová

The hospital survey on patient safety culture: use of the questionnaire in European hospitals

Strana 19Radka Pokojová, Sylva Bártlová

Hodnocení srozumitelnosti a čtivosti znalostního dotazníku pro pacienty s diabetes mellitus

Strana 26Kristýna Šoukalová, Martin Prázný, Petra Mandysová, Barbora Doležalová

CHRASTINA, J. – ŠPATENKOVÁ, N. et al. Sexualita a intimita v závěru života – recenzia

Strana 33Martina Tomagová


Publikované:
1. 6. 2018