Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré sú nevyhnutné pre chod stránky. Nepoužívame žiadne iné cookies. Viac info

SúhlasímPokyny pre autorov

Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie je elektronický, recenzovaný, vedecko-odborný časopis, ktorý sa zameriava na publikovanie príspevkov podporujúcich rozvoj teórie, výskumu a vzdelávania v ošetrovateľstve. Vytvára priestor pre rozšírenie potenciálu ošetrovateľstva a jeho kooperácie s príbuznými odbormi  (pôrodná asistencia, medicínske odbory, psychológia, sociológia, bioetika a podobne). Časopis prijíma pôvodné, doposiaľ nepublikované výskumné práce, teoretické práce a recenzie odbornej literatúry, ktoré sa vyznačujú aktuálnosťou a obsahovou relevantnosťou.

Redakcia prijíma rukopisy v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Za jazykovú kultúru (jazykovú a gramatickú stránku príspevku) zodpovedajú autori.

Rukopis je možné zaslať v elektronickej podobe na e-mailovú adresu redakcie: redakcia@osetrovatelstvo.eu

Redakcia požaduje spracovanie rukopisu v elektronickej forme vo formáte Word (.doc, .docx). V prípade, že autor používa iný program ako MS Word, kontaktujte nás na e-mailovej adrese redakcia@osetrovatelstvo.eu. Príspevok zasiela prvý autor zo svojej vlastnej e-mailovej adresy z dôvodu ďalšej korešpondencie. Samotný príspevok autor rozdelí na dva súbory:

  1. súbor s titulnou časťou (informácie o autoroch a kontaktné údaje) označí autor ako priezvisko_titulka.doc.
  2. súbor s príspevkom (text článku - text nesmie obsahovať žiadne identifikačné údaje o autoroch) označí autor ako priezvisko_text.doc.

Redakcia eviduje rukopisy s dátumom doručenia elektronickej verzie príspevku na e-mailovú adresu redakcie časopisu. Redakcia zašle potvrdenie o doručení príspevku najneskôr do desiatich pracovných dní.

Zároveň treba zaslať redakcii vyplnené a vlastnoručne podpísané čestné prehlásenie autorov na adresu:

Redakcia časopisu
Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie
Ústav ošetrovateľstva JLF UK
prof. Katarína Žiaková, PhD.
Malá Hora 5
036 01 Martin


Uverejnený príspevok sa stáva majetkom vydavateľa a každé ďalšie použitie je možné len s citovaním pôvodu príspevku.


Etické aspekty publikovania v časopise

(Vypracované na základe dokumentu Publication Ethics Policies for Medical Journals. WAME Publication Ethics Committee, 2011)

Editori a redakcia časopisu

Editori posudzujú články bez osobného zaujatia voči autorovi alebo inštitúcii, v ktorej pracuje. Sledujú možný konflikt záujmov a plagiátorstvo. V prípade zistenia konfliktu záujmov a porušenia etických princípov publikovania ohlásia tieto zistenia príslušnej inštitúcii a odmietnu príspevok publikovať. V priebehu recenzného konania  sa editori zaväzujú udržiavať v tajnosti informácie o autorstve posudzovaného príspevku pred recenzentmi a redakčnou radou a vydavateľom. Ďalej sa zaväzujú nepoužiť bez písomného súhlasu žiadnu časť nepublikovaného rukopisu. Vydavateľ nemôže akýmkoľvek spôsobom zasahovať do recenzného konania a publikovania v časopise. O prijatí a publikovaní článku rozhoduje redakcia. Za vedeckú a zároveň etickú úroveň časopisu zodpovedá predseda redakčnej rady spolu s vedúcim editorom a redakčnou radou.

Recenzenti

Recenzenti sa zaväzujú pristupovať k recenzii z pozície odborníka, ktorý je rovnocenný autorovi, a to s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu vedeckú kvalitu posudzovaného príspevku. Recenzenti svojimi recenziami a prípadnými ďalšími konzultáciami pomáhajú výkonným editorom v rozhodovaní o publikovaní príspevku. Oslovený recenzent sa zaväzuje, že v prípade, že nedokáže z odborného alebo časového hľadiska príspevok posúdiť, oznámi túto skutočnosť redakcii. Recenzent vyjadruje svoje stanovisko vecne, s príslušnou argumentáciou a odporúča zmeny alebo doplnenie príspevku vždy iba vzhľadom na zvýšenie kvality daného príspevku. Recenzenti sa vyjadrujú k obsahovej stránke textu (aktuálnosť, originalita rukopisu, relevantnosť abstraktu a kľúčových slov, použitie odbornej terminológie, relevantnosť citovaných literárnych odkazov, metodologické a metodické aspekty štúdie, kvalita interpretácie výsledkov, úroveň komparácie s inými štúdiami, validita záverov a prínos pre ošetrovateľskú prax/teóriu).

Autori a autorstvo

Príspevky musia spĺňať základné etické princípy kladené na výskum na ľudskom subjekte. V rukopise treba uviesť, že štúdia, ktorej je príspevok súčasťou, bola schválená etickou komisiou (uviesť názov etickej komisie). Ďalej je potrebné uviesť, že účasť respondentov na štúdii bola dobrovoľná a všetky údaje boli spracované dôverne. Autor má povinnosť uviesť prípadné zdroje financovania a vyjadriť sa k potenciálnemu konfliktu záujmov. Autori sa zaväzujú, že príspevok nebol zaslaný alebo uverejnený v inom časopise. Autori sa usilujú o čo najvyššiu kvalitu svojich príspevkov, o metodologickú presnosť, ako ja objektivitu pri diskusii výsledkov. V rukopise neuvádzajú žiadne časti cudzieho textu alebo výskumu, bez toho, aby neuviedli zdroj a pôvodného autora. Takéto konanie sa považuje za plagiátorstvo. Autorstvo a poradie spoluautorstva príspevku by malo odzrkadľovať reálny podiel tvorivej práce na vypracovaní príspevku.

Reklama

Časopis ponúka priestor pre reklamu (a sponzorovanie časopisu), a to predovšetkým zameranú na zdravotnícke produkty a služby. Redakcia a vydavateľ majú právo odmietnuť ponúkanú reklamu alebo sponzorstvo, a to z akéhokoľvek dôvodu. Redakcia aj vydavateľ zaručujú, že edičná činnosť a reklamná činnosť sú na sebe nezávislé a zadávatelia reklamy a sponzori nemôžu ovplyvňovať publikačný a recenzný proces. Vydavateľ a redakcia sa zaväzujú, že žiadna reklama ani odkaz na sponzora časopisu nebude uvedená v príspevkoch, ale iba na vyhradených miestach webovej stránky časopisu.

Všetky zainteresované strany, ktoré vstupujú do publikačného procesu, sa zaväzujú dodržiavať uvedené etické náležitosti publikovania a v prípade ich porušenia to oznámiť predsedovi redakčnej rady.

Spôsob a dĺžka recenzného konania

Podmienkou zaradenia príspevku do recenzného konania je dodržanie formálnych požiadaviek kladených na príspevok uvedených v pokynoch pre autorov. Recenzné konanie je obojstranne anonymné a vykonávajú ho dvaja nezávislí recenzenti. Redakcia si vyhradzuje právo na základe posudkov rozhodnúť o publikovaní príspevku v časopise. Posudky od obidvoch recenzentov sú zaslané na e-mailovú adresu prvého autora spravidla do dvoch mesiacov. Recenzent môže odporučiť doplnenie, prípadne prepracovanie príspevku. V tomto prípade je autor vyzvaný, aby prepracoval príspevok, prípadne  zdôvodnil neakceptovanie odporúčaní recenzenta, a to najneskôr do troch týždňov od zaslania recenzných posudkov. Doplnené a prepracované časti autor vyznačí červenou farbou. Redakcia si vyhradzuje právo na drobné formálne úpravy. Finálnu verziu príspevku dostane autor na schválenie pred publikovaním vo formáte pdf. Odpoveď autora sa očakáva do piatich pracovných dní. V prípade, že sa autor redakcii neozve, príspevok bude publikovaný bez finálneho schválenia autora.

Formálna stránka rukopisu

Rozsah rukopisu je obmedzený na 12 normostrán (21 600 znakov aj s medzerami). Odporúčané nastavenie pre MS Word: typ písma Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, všetky okraje nastavené na 2,5 cm, zarovnanie doľava, nedeliť slová.
V texte nepoužívať tučné písmo (bold) a kurzívu. Tučné písmo (bold) používať len na označenie názvu príspevku a jeho jednotlivých častí, názvu tabuliek a obrázkov.

Tabuľky, grafy a obrázky

Maximálny počet tabuliek, grafov alebo obrázkov je päť, musia byť umiestnené na príslušnom mieste článku (autor ich neposiela samostatne). Tabuľky, grafy a obrázky musia byť označené číslom a názvom a musí byť na ne uvedený odkaz v texte. Veľkosť písma v tabuľke alebo grafe je stanovená 10 pt. Grafická úprava je podľa vzoru.

Vzor tabuľky

Tab. 1. Definujúce charakteristiky Duchovnej tiesne - experti z Českej republiky
Definujúca charakteristikaPriemerSDVážené skóre
Vyjadrenia beznádeje 4,24 0,79 0,81
Vyjadrenia nedostatku zmyslu života 4,22 0,82 0,80
Vyjadrenia nedostatku duševnej rovnováhy (pokoja) 4,10 0,88 0,77
Vyjadrenia nedostatku odpustenia sebe samému 4,08 0,92 0,77
Vyjadrenia nedostatku nádeje 4,06 0,79 0,76
Odmietania kontaktu s blízkymi ľuďmi 4,03 0,99 0,76

(Názov tabuľky - bold, hlavičky v tabuľke - bold, začiatočné písmená v jednotlivých poliach tabuľky - veľké. Prípadné vysvetlenie použitých skratiek alebo iné poznámky umiestniť pod tabuľku)

Vzor obrázku

vzor obrázku pre časopis Ošetrovateľstvo

Obr. 1. Vzťah medzi kvalitou života (AWI) a počtom chronických komplikácií
(Skratkou Obr. sa označujú aj grafy, fotografie, schémy, perokresby a podobne)

Skratky a poznámky

Skratky sa používajú v texte čo najmenej, v prípade použitia musí byť skratka vysvetlená. Pokiaľ autor používa poznámky, musia byť v texte očíslované a zaradené za Záver pred Zoznamom bibliografických odkazov.

Citovanie v texte a Zoznam bibliografických odkazov

Spôsob citovania v texte príspevku a Zoznam bibliografických odkazov je nutné upraviť podľa nasledujúcich príkladov. Odkazy v Zozname bibliografických odkazov sú zoradené podľa abecedného poradia a obsahujú len odkazy na dokumenty, ktoré sú citované v texte príspevku.

A. Citovanie v texte

(autor, rok vydania, strana/y) - v prípade, že je známy autor:
(Kozierová et al., 1996, s. 166)  alebo  Kozierová et al. (1996, s. 166)

(názov dokumentu, rok vydania, strana/y) - v prípade, že text nie je autorizovaný:
(Práva pacientov podľa..., 2010)

Poznámka:
Strana/y sa neuvádzajú v prípade, že dokument nemá stránkovanie, alebo v prípade, že sa v texte odkazujete na celý dokument.

B. Zoznam bibliografických odkazov

Informačné pramene v tlačenej forme:

Monografia
NEMČEKOVÁ, M. - ŽIAKOVÁ, K. - MIŠTUNA, D. 2000. Práva pacientov: Filozofická reflexia a zdravotnícka prax. Bratislava : Iris, 2000. 234 s.

ACKLEY, B.J. - LADWIG, G.B. 2006. Nursing Diagnosis Handbook: A Guide to Planning Care. St. Louis : Mosby, 2006. 1353 p.

Poznámka:
Uvádzajú sa všetci autori, pri väčšom počte autorov (viac ako traja) sa uvádza prvý autor s dodatkom „et al."

Časť monografie (kapitola)
ŽIAKOVÁ, K. 2000. Starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich v zdravotníckej praxi. In NEMČEKOVÁ, M. et al. Práva pacientov : Filozofická reflexia a zdravotnícka prax. Bratislava : Iris, 2000, s. 139-184.

Autorizované heslo v slovníku
GURKOVÁ, E. - ŽIAKOVÁ, K. 2009. Ošetrovateľstvo. In ŽIAKOVÁ, K. et al. Ošetrovateľský slovník. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2009, s. 114-116.

Článok v zborníku
BÓRIKOVÁ, I. 2006. Predikcia rizika vzniku dekubitov. In Trendy v ošetřovatelství IV. Ostrava : Ostravská univerzita, 2006, s. 20-26.

Článok v časopise
TOMAGOVÁ, M. - BÓRIKOVÁ, I. 2010. Posudzovanie kognitívnych funkcií seniora. In Sestra, 2010, roč. 9, č. 3-4, s. 40-41.

GURKOVÁ, E. - ČÁP, J. - ŽIAKOVÁ, K. 2009. Quality of life and treatment satisfaction in the context of diabetes self-management education In International Journal of Nursing Practice, 2009, vol. 15, no. 2, pp. 91-98.

Legislatívne dokumenty
Vyhláška MZ SR č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom.

Zákon č. 662/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Informačné pramene v elektronickej forme:

Článok v elektronickom zborníku

ŽIAKOVÁ, K. - ČÁP, J. - GURKOVÁ, E. 2009. Odborná terminológia - príprava terminologického a výkladového ošetrovateľského slovníka In Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii [CD-ROM]. Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2009, s. 87-92.

Článok v elektronickom časopise

OVŠONKOVÁ, A. 2009. Monitorovanie krvného tlaku u 14-15 ročných detí v okrese Martin. In PROFESE ON-LINE [online], 2009, roč. 2, č. 1, s. 39-50. [cit. 2009-02-21]. Dostupné na internete: http://www.pouzp.cz/text/cs/monitorovanie-krvneho-tlaku-u-14-15-rocnych-deti-v-okrese-martin.aspx.

Elektronický dokument bez uvedenia autora

Práva pacientov podľa Európskej charty [online]. 2010. [cit. 2010-05-18]. Dostupné na internete: http://www.udzs.sk/buxus/generate_page.php?page_id=179.

Titulná strana (Súbor s titulnou časťou)

Súbor s titulnou časťou by mal obsahovať nasledujúce údaje:

Vzor súboru s titulnou stranou

Názov príspevku

*Meno Priezvisko, **Meno Priezvisko
* Pracovisko prvého autora
** Pracovisko druhého autora

Meno a priezvisko všetkých autorov a spoluautorov s titulmi
Úplné názvy pracovísk a korešpondenčné adresy, e-maily na všetkých autorov.

Formálna a obsahová úprava pre jednotlivé typy prác (súbor s príspevkom)

Teoretická práca

Práca teoretického charakteru by mala obsahovať nasledujúce časti:

Výskumná práca

Práca výskumného charakteru by mala obsahovať nasledujúce časti:

Recenzia publikácie

Recenzie publikácií by mali obsahovať bibliografické údaje o posudzovanej publikácii (autor, názov, vydanie, miesto vydania, vydavateľstvo, rok vydania, počet strán). Recenzia by mala obsahovať stručný opis štruktúry publikácie, jej základné zameranie a pre koho je určená. Recenzia by mala opísať vlastný obsah publikácie prostredníctvom základných téz, vyzdvihnúť kladné stránky a poukázať na prípadné nedostatky publikácie. Rozsah recenzie je stanovený maximálne na tri normostrany (5400 znakov s medzerami).

Vzor súboru s príspevkom

Názov príspevku

Abstrakt (podľa pokynov pre empirický, teoretický článok)

Kľúčové slová: slovo, slovo, slovo, slovo

Text príspevku podľa pokynov pre empirický, teoretický článok alebo recenziu.