Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s použitím cookies, ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše služby. Viac info

Súhlasímpdf icon HLINKOVÁ, E. – NEMCOVÁ, J. – MIERTOVÁ, M. et al. Nehojace sa rany – recenzia

Ľubica Derňarová
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, Katedra ošetrovateľstva

HLINKOVÁ, E. – NEMCOVÁ, J. – MIERTOVÁ, M. et al. Nehojace sa rany. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2015. 284 s. ISBN 978-80-8063-433-9.

Vysokoškolská učebnica s názvom Nehojace sa rany bola spracovaná kolektívom autoriek Hlinková, E., Nemcová, J., Miertová, M. Balková, M., Tabaková, M. a Matúšková, D. Svojim obsahom a systematickým spracovaním významne dopĺňa chýbajúcu literatúru k problematike manažmentu nehojacich sa rán. Je vhodná nielen pre pregraduálne štúdium v nelekárskych a lekárskych študijných programoch, ale aj v postgraduálnom štúdiu, či v klinickej praxi nemocníc, zariadeniach pre seniorov, v domácej ošetrovateľskej starostlivosti a v hospicoch. Ponúka komplexné spracovanie témy v logickej štruktúre.

Prvá kapitola je venovaná východiskám k problematike ošetrovania rán. Druhá kapitola vysvetľuje faktory ovplyvňujúce hojenie a fázy hojenia rany. V tretej kapitole je venovaná pozornosť posudzovaniu rán s využívaním meracích nástrojov, čo má význam hlavne pre efektívny manažment hojenia rán v samotnej praxi. Štvrtá kapitola uvádza príčinné súvislosti, diagnostiku a liečbu, podľa najmodernejších postupov na podporu hojenia rán. Bolesti, ktorá býva sprievodným a závažným symptómom pri nehojacich sa ranách, je venovaná piata kapitola. V tejto časti učebnice sú okrem všeobecne známych poznatkov o bolesti, spracované aj špecifické stratégie zvládania bolesti s akcentom na uplatnenie preventívneho prístupu. Súčasťou odborného textu sú kapitoly šesť až deväť, zamerané na najčastejšie sa vyskytujúce typy nehojacich sa rán ako sú dekubity, vredy predkolenia, diabetické vredy a malígne rany, s uvedením osobitostí posudzovania a manažmentu liečby a ošetrovania. Desiata kapitola Ošetrovanie pacienta s infikovanou nehojacou sa ranou metódou riadeného podtlaku prezentovanou prostredníctvom klinickej kazuistiky, predstavuje jednak samotnú metódu riadeného podtlaku, ale tiež celý proces individuálneho liečebného plánu a ošetrovateľskej starostlivosti. V súhrne, uvedenom v závere každej kapitoly, sú prehľadne a stručne zrekapitulované základné myšlienky. Porozumenie textu jednotlivých kapitol si môžu čitatelia overiť pomocou testovacích otázok a problémových úloh.

Za pozitívum a prínos predkladanej učebnice považujem aj skutočnosť, že v jednotlivých kapitolách je venovaná pozornosť nielen metodickým postupom jednotlivých ošetrovateľských intervencií zameraných na ošetrovanie rán, ale i na edukáciu a sociálne a psychické potreby pacientov a ich rodín.

Kontakt

doc. PhDr. Ľubica Derňarová, PhD., MPH
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov, Katedra ošetrovateľstva
Partizánska 1
Prešov 080 01
Slovenská republika
E-mail: lubica.dernarova@unipo.sk

Prijaté: 30. 9. 2016
Akceptované: 18. 10. 2016