Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré sú nevyhnutné pre chod stránky. Nepoužívame žiadne iné cookies. Viac info

Súhlasím



Editoriál

Namiesto pozdravu k Medzinárodnému dňu sestier... „Dobro ako spôsob života“ .

Tento text nie je kritikou súčasného stavu ošetrovateľstva. Cieľom je vysloviť niekoľko dôležitých myšlienok o ľudskosti, dôstojnosti a profesijných predstavách autorky. Kde začať? Azda od seba. Výsledkom sebahodnotenia je zistenie, že časy kedy sme cestovali do práce plní pozitívnych očakávaní sú už dávno preč. Časy, kedy sestry boli motivované k plneniu profesionálnej roly jednoduchými metódami, sú minulosťou. Z pracovného procesu a ošetrovateľskej starostlivosti sa stráca istota, dôstojný prístup, úcta, uznanie, ochota a atmosféra pokoja. Služba a starostlivosť je predimenzovaná napätím, časovým stresom, ekonomickými prioritami zamestnávateľa, nedostatkom pracovných pomôcok a množstvom iných faktorov. Predstava o postavení sestry ako odborne spôsobilej osoby v multidisciplinárnom tíme ostáva naďalej iba v rovine predstáv. Podobne téma spoločenského postavenia sestry, profesijného imidžu, autonómie povolania má charakter dlhodobo diskutovanej témy nielen v kuloároch, ale aj v akademickej obci. Vyvstáva však otázka, kde hľadať odpovede a metódy riešenia popísaného stavu? Sme toho názoru, že je potrebné pozrieť sa do svojho vnútra, do seba. Uvedomme si svoju dôstojnosť, vlastné hodnoty, akceptujme sami seba. Posilníme sa vedomím vzdelanej osoby, profesionálne hrdej sestry s akceptovateľnými spôsobmi verbálneho a neverbálneho prejavu. Osoby, ktorá je realizátorom zmeny a je motivovaná poznaním jadra ošetrovateľstva ako vedy. Konajme dobro nielen vo vzťahu k pacientovi. Konajme dobro v roly manažérky ošetrovateľskej starostlivosti. Riaďme s nadhľadom a záujmom chrániť čistotu oboru, povolania sestry a premieňať vízie teórie ošetrovateľstva na realitu v praxi. Nechcime byť konformní iba preto, aby sme nestratili sociálnu istotu a pracovnú pozíciu. Riaďme sústredene a s vedomím, že výkon funkcie manažéra je vždy len dočasnou funkciou. Moc má nakoniec len ten, kto má charakter a mať charakter znamená konať dobro.

K Medzinárodnému dňu sestier Vám želám vytrvalosť v riešení problémov spoločenského statusu povolania. Želám Vám dobro ako spôsob života. Túžba robiť dobre je najväčšia hybná sila, akú máme, ak si uvedomíme, že pomáhať iným je privilégium.

 

prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava