Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré sú nevyhnutné pre chod stránky. Nepoužívame žiadne iné cookies. Viac info

Súhlasímpdf icon KOŽUCHOVÁ, M. et al. Domáca ošetrovateľská starostlivosť – recenzia

Lucie Sikorová
Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

KOŽUCHOVÁ, M. et al. Domáca ošetrovateľská starostlivosť. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2014. 245 s. ISBN 978-80-8063-414-8.

Domácí ošetřovatelská péče je celosvětovým trendem, který tvoří neoddělitelnou součást moderního systému zdravotnické péče. Je významnou součástí odborné, kvalifikované péče, která je určená pacientům, kteří jsou z důvodu změny zdravotního stavu částečně nebo úplně odkázáni na odbornou pomoc další osoby. Domácí prostředí má při péči o nemocného nespornou výhodu při procesu jeho uzdravování. Přináší pacientovi jistotu, pocit bezpečí a sociální a emocionální podporu blízkých.

V monografii autorky prezentující problematiku domácí péče v kontextu Slovenska a přibližují aktuální poznatky k domácí péči získané studiem, výzkumem a praxí. Výstupem komplexního přístupu autorského kolektivu je zajímavá, čtivá a především informačně saturovaná publikace. Monografie je primárně určená odborníkům v komunitní péči, je využitelná také v profesní i postgraduální přípravě sester a dalších zdravotnických pracovníků.

Publikace o rozsahu 287 stran, včetně příloh, je systematicky rozdělena do deseti kapitol pokrývajících samostatné tematické okruhy. Publikace se opírá o kvalitní informační zdroje (knižní a časopisecké prameny a legislativní dokumenty) precizně uváděné v závěru každé kapitoly. V úvodních kapitolách monografie jsou prezentována teoretická a historická východiska rozvoje domácí péče v kontextu zemí Evropské unie. Za stěžejní část předkládané publikace je možno pokládat druhou a třetí kapitolu, které vyčerpávajícím způsobem přibližují vznik, rozvoj, zaměření a hlavní aspekty domácí ošetřovatelské péče na Slovensku včetně očekávaných trendů dalšího vývoje. Komunitní sestry a sestry pracující v agenturách domácí péče ocení zejména třetí kapitolu, ve které autoři po historickém exkurzu prezentují konkrétní prakticky využitelné informace o financování ADOS na Slovensku a o základních požadavcích na jejich provoz (ošetřovatelská dokumentace, vybavení a personální složení). Komplexní přístup je patrný zejména v dalších částech publikace, kdy se autoři věnují souvisejícím tématům jako je rodina, zátěž neformálních pečovatelů a kvalita života pacientů/klientů domácí péče. Pozornost je věnována také sestrám pracujícím v domácí péči (pracovní spokojenost a zátěž sester), interakci mezi sestrou a pacientem/klientem v domácí péči a jeho rodinou (komunikace v domácí péči) a také etice v kontextu domácí péče. Kromě výsledků výzkumů, jejichž poznatky byly využity při zpracování kapitol, zde čtenář najde také přehled a charakteristiku nástrojů vhodných k měření prezentovaných fenoménů.

Logicky strukturovaná a přehledná publikace je psána jasným a srozumitelným akademickým jazykem, což je předpokladem pro její úspěšné využití u sester a případně jiných zdravotnických pracovníků v terénní komunitní praxi, ve vzdělávacím procesu a také pro výzkumnou činnost studentů a akademických pracovníků. Monografie vytvořená zkušeným autorským týmem je zárukou odborné a metodologické kvality publikace.

Kontakt

PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, LF OU
Syllabova 19
703 00 Ostrava – Zábřeh
Česká republika
e-mail: lucie.sikorova@osu.cz

Prijaté: 4. 4. 2014
Akceptované: 2. 5. 2014