Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré sú nevyhnutné pre chod stránky. Nepoužívame žiadne iné cookies. Viac info

Súhlasímpdf icon JAROŠOVÁ, D. et al. Využitelnost ošetřovatelských klasifikací NANDA International a NIC v domácí péči – recenzia

Martina Tomagová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva

JAROŠOVÁ, D. – BOCKOVÁ, S. – MAREČKOVÁ, J. – MAZALOVÁ, L. – SIKOROVÁ L. – STEFANOVÁ, P. – ZELENÍKOVÁ, R. – ŽIAKOVÁ K. 2012. Využitelnost ošetřovatelských klasifikací NANDA International a NIC v domácí péči. 1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 128 s. ISBN 978-80-7464-000-1.

Kolektív autorov pod vedením doc. PhDr. Darji Jarošovej, Ph. D. sa v monografii na 128 stranách v 5 kapitolách zaoberá problematikou využiteľnosti ošetrovateľských klasifikačných systémov NANDA International a NIC (Nursing Intervention Classification) v domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Monografia je výstupom riešeného výskumného projektu podporeného IGA MZ ČR a odzrkadľuje vysokú odbornú erudíciu autorského kolektívu. Okrem teoretického prehľadu prináša aj konkrétne údaje o využiteľnosti ošetrovateľských klasifikačných systémov NANDA-I a NIC v domácej ošetrovateľskej starostlivosti. V podmienkach českého ošetrovateľstva nebola táto problematika doteraz takto komplexne riešená, preto možno konštatovať originálne spracovanie témy.

Jednotlivé kapitoly monografie sú radené v logickej nadväznosti a vytvárajú konzistentný celok. Prvá kapitola, kde sú uvedené aktuálne poznatky o klasifikačných systémoch v ošetrovateľstve – NANDA-I , NIC, NOC, tvorí kvalitnú východiskovú teoretickú bázu pre nasledujúce kapitoly. V druhej kapitole je spracovaná téma validácie ošetrovateľských diagnóz a problematika charakteristiky experta spolupracujúceho na validačných štúdiách. Kapitola poskytuje výstižné a vyčerpávajúce poznatky o typoch a metodológii validácie ošetrovateľských diagnóz s možnosťou využitia v prostredí Českej republiky. V tretej kapitole je uvedený prehľad vybraných meracích nástrojov vhodných pre potreby ošetrovateľskej diagnostiky v domácej ošetrovateľskej starostlivosti pre podporu objektivizácie príslušných definujúcich charakteristík. V štvrtej a piatej kapitole je prehľadne prezentovaný samotný výskumný projekt vrátane cieľov, metodiky, postupu riešenia jednotlivých úloh a výsledkov. Prezentované sú metódy výberu, tvorby a overovania českého súboru ošetrovateľských diagnóz NANDA-I a príslušných ošetrovateľských intervencií NIC, ktoré boli implementované do elektronickej dokumentácie špecificky vytvorenej pre potreby domácej starostlivosti. Výsledky výskumnej štúdie vyúsťujú do cenných záverov a odporúčaní pre ošetrovateľskú prax. Jednotlivé kapitoly sú ukončené zoznamom relevantných bibliografických zdrojov k predmetným témam.

Samozrejmosťou monografie je zrozumiteľný štýl textu. Úsilie o zrozumiteľnosť sa odráža aj v prehľadných tabuľkách a obrázkoch, ktoré sú v texte vhodne uvedené. Vecný register a už spomínaný obsiahly zoznam literatúry informačnú hodnotu publikácie ešte zvyšujú.

Treba s uznaním konštatovať, že autori sa podujali na ťažkú, ale veľmi užitočnú úlohu – sprístupniť odborníkom v odbore ošetrovateľstvo systematicky a logicky štruktúrované poznatky o využiteľnosti ošetrovateľskej klasifikačných systémoch NANDA-I a NIC v domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Vzhľadom na úroveň spracovania problematiky, ktorej súčasťou sú výsledky štúdie, je monografia cenným zdrojom pre využitie menovaných klasifikačných systémov v ošetrovateľskej starostlivosti.

Kontakt

doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.
Ústav ošetrovateľstva JLF UK
Malá Hora 5
036 01 Martin
Slovenská republika
e-mail: tomagova@jfmed.uniba.sk

Prijaté: 5. 6. 2012
Akceptované:
9. 7. 2012