Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s použitím cookies, ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše služby. Viac info

SúhlasímEditoriál

Vážení čitatelia,

dovoľte, aby som vyjadrila niekoľko svojich myšlienok na margo vedy a výskumu v ošetrovateľskej profesii. Za posledných desať rokov môžeme konštatovať, že ošetrovateľský  výskum v našich podmienkach postúpil a nadobúda dimenzie porovnateľnosti so zahraničím. Dôkazom toho je aj elektronický vedecko-odborný časopis Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie. Je mi cťou byť členom redakčnej rady tohto časopisu. Publikované články riešia aktuálne a veľmi významné problémy ošetrovateľstva ako vednej disciplíny, čím prispievajú k rozvoju vzdelávania a klinickej praxe.

V roku 1972 Dr. Archie Cochrane vo Veľkej Británii inicioval hnutie EBP – Evidence-Based Practice „Prax založená na dôkazoch“ a výsledkom jeho práce bolo založenie Cochranovej knižnice. Táto elektronická databáza umožňuje celosvetový prístup k systematickým výskumným prehľadom. Ošetrovateľstvo založené na dôkazoch sa chápe ako rozhodovanie so štyrmi zložkami: výskumný dôkaz, pacientove hodnoty, klinická expertíza a dostupnosť zdrojov. Joanna Briggs Institute sa pozerá na uvedenú problematiku ako na „klinické rozhodovanie, ktoré berie do úvahy najlepší dostupný dôkaz, prostredie, v ktorom je starostlivosť poskytovaná, pacientovu voľbu a úsudok zdravotníckeho odborníka“.

V našich podmienkach sa stále viac zlepšuje  dostupnosť  databáz, preto  apelujeme, aby sa výskumný dôkaz stal súčasťou procesu klinického rozhodovania. Toto môžeme dosiahnuť iba kvalitným vzdelávaním v ošetrovateľstve a príležitosťou uskutočňovať vedecké projekty.  Možnosti odborníkov v ošetrovateľstve sú často obmedzené, ale aj napriek tomu je tu snaha posilniť rolu sestry a rozvoj ošetrovateľstva.

doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.
Univerzitay Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva