Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré sú nevyhnutné pre chod stránky. Nepoužívame žiadne iné cookies. Viac info

Súhlasím2011, ročník 1, číslo 1

Editoriál

Vážené čitateľky a čitatelia, dovoľte mi, aby som Vám predstavila prvé číslo nového elektronického vedecko-odborného časopisu - Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie. Časopis vychádza ako štvrťročník vo Vydavateľstve Osveta v Martine a odborne ho zastrešuje Ústav ošetrovateľstva JLF UK v Martine.

Naším cieľom bolo vytvoriť periodikum poskytujúce priestor pre pôvodné výskumné a teoretické práce podporujúce rozvoj profesie ošetrovateľstva a reprezentujúce jeho interdisciplinárny potenciál. Svojím zameraním je prioritne určený sestrám, akademickým a výskumným pracovníkom z odboru ošetrovateľstva a jeho príbuzných odborov, ako je pôrodná asistencia, medicínske odbory, psychológia, sociológia, bioetika a podobne.

Dúfame, že sama elektronická forma časopisu umožní rýchly prístup a efektívne využitie informácií a v budúcnosti bude jedným z najvyhľadávanejších ošetrovateľských časopisov. Naším zámerom je priniesť nové inšpirácie pre tých, ktorí ich vo svojej práci potrebujú. Usilovali sme sa o to, aby všetky formálne a obsahové náležitosti časopisu boli porovnateľné s renomovanými zahraničnými ošetrovateľskými časopismi.

Veríme, že aktuálnosť a odborná využiteľnosť článkov osloví široký okruh čitateľov. Práve tí tvoria životne dôležitú súčasť kvalitného a zaujímavého časopisu. Chcela by som osloviť a vyzvať potenciálnych prispievateľov na publikovanie - na zdieľanie a prezentáciu ich zaujímavých skúseností, vedecko-výskumnej práce, vzdelávacích a klinických inovácií.

Na editoriáloch jednotlivých čísel časopisu budú participovať členovia redakčnej rady, významní domáci a zahraniční odborníci. Budeme sa v nich usilovať reflektovať aktuálne problémy a výsledky výskumov v ošetrovateľstve.

Všetkým čitateľom prajem veľa nových inšpirácií a redakčnej rade veľa úspechov pri príprave nasledujúcich čísel časopisu.

Katarína Žiaková

Obsah

Edukácia v prevencii diabetickej ulcerácie a amputácie

Jana Nemcová, Edita Hlinková strana  5

Porovnanie výsledkov validizácie ošetrovateľskej diagnózy akútna bolesť v ČR a SR

Renáta Zeleníková, Katarína Žiaková, Yvetta Vrublová, Darja Jarošová strana 12

Posúdenie v edukácii cievno-chirurgických pacientov s Diabetes Mellitus

Edita Hlinková, Jana Nemcová strana 20

Stravovacie návyky v kontexte rodiny očami adolescenta

Michaela Miertová strana 28

Zdravotná gramotnosť - nový pojem pre ošetrovateľskú prax

Michaela Dingová, Tatiana Jakubcová strana 34